Co je jazyková animace

Jazyková animace je hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi
ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již
získané jazykové znalosti. Usnadňuje komunikaci ve smíšených česko-německých skupinách, pomáhá překonávat
ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si
nejrůznější způsoby dorozumění. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků, kteří jsou do jazykové
animace aktivně zapojeni. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Za metodu jazykové animace
získal Tandem v letech 2006 a 2008 Evropskou jazykovou cenu LABEL.

Podívejte se i na video o jazykové animaci.

Pojem

Pojem „jazyková animace“ se skládá ze slov „jazyk“ a „animace“. Zatímco výraz „jazyk“ vyjadřuje určitou formu komunikace, výraz „animace“ v nás evokuje spíše spojitost s animovaným filmem. Existuje pro něj ale i jiný význam, a sice „organizace a realizace zábavného programu volnočasových aktivit pro určitou skupinu v určitém čase a lokalitě“. Jazykoví animátoři tak v přeneseném slova smyslu dostávají účastníky jazykové animace do pohybu a animují je k aktivitám souvisejícím s cizím jazykem.

U Tandemu

Česko-německá jazyková animace navázala na zkušenosti Německo-francouzské agentury pro mládež (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW) a Polsko-německé agentury pro mládež (Deutsch-Polnisches Jugendwerk, DPJW). První jazyková animace pro potřeby česko‑německých setkání mládeže byla vypracována v roce 1997 u Tandemu Regensburg. V následujících letech byla česko-německá jazyková animace dále rozvíjena ve spolupráci s jazykovými animátory.

Koncept „Česko-německá jazyková animace u Tandemu“ poskytuje na ucelený přehled o vzniku metody jazykové animace, jejích cílů a principů, jejího propojení s činností Tandemu. Dále obsahuje soupis jednotlivých projektů jazykové animace, popisuje vzdělání jazykových animátorů a rozvoj kvality v této oblasti.